• Logo IMOTHEP carpbaits
 • Doprava zdarma
  nad 2 000 Kč
 • 4 ks
  za 4 935 Kč
IMOTHEP carpbaits | boilies, rybářské návnady

Obchodní podmínky VIP clubu IMOTHEP carpbaits pro rok 2023

Podmínky členství ve VIP clubu IMOTHEP carpbaits provozovaného Daliborem Radošovským se sídlem Štěpánkovice, 74728, ul. Lipová 18/5, identifikační číslo: 88813584, DIČ:CZ7809125445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Kravaře, oddíl 71.

I. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky pro nákup a užívání služby VIP club IMOTHEP carpbaits upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o využívání služeb tzv. Členství ve VIP clubu (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem e-shopu www.imothep.cz a jeho zákazníkem (dále jen „Zákazník“), který prostřednictvím portálu www.imothep.cz (dále jen „E-shop“) hodlá s provozovatelem E-shopu Smlouvu.

II. Zřízení služby Členství ve VIP clubu IMOTHEP carpbaits

Zákazník má možnost zřídit si na E-shopu tzv. prémiové členství (dále jen „VIP club“) a čerpat tak výhody s členstvím v tomto VIP clubu spojené.

Služba VIP club je zpoplatněna částko 990 Kč za roční členství pro prvních 200 členů. Poté za 1 090 Kč.

Sjednáním členství ve VIP slubu získává Zákazník minimálně následující výhody:

 • Uvítací balíček v hodnotě 700 Kč
  - balíček obsahuje: 1 kg boilies s příchutí dle vlastního výběru, Novinku Fluo gel, samolepku na auto pro letošní sezónu, kartu člena VIP clubu, navíc prvních 100 členů získá dezinfekci vyrobenou našimi francouzskými kolegy z IMOTHEP týmu.

 • Sleva 25 % na všechny produkty platná po dobu členství.

 • Dopravu zdarma už u objednávek nad 700 Kč.

 • Možnost zakoupit naše novinky minimálně o 1 měsíc dříve, než se dostanou do běžného prodeje.

 • Sezónní zboží po celý rok dostupné k zakoupení.

 • Exkluzivní přístup k limitovaným edicím našich produktů (trika, mikiny, speciální balíčky apod.).

 • Zapojení do testování připravovaných novinek.

V případě zjevného zneužití reklamační politiky (např. v podobě opakovaného prokázání přeprodeje zlevněného zboží) si E-shop  vyhrazuje právo tento benefit pro Zákazníka omezit nebo zrušit, a to včetně zrušení všech výhod z něj plynoucích.

Službu VIP club si Zákazník může zakoupit v období od 5. 3. 2022 do 30. 5. 2022 na E-shopu pokud je při jejím nákupu přihlášeným registrovaným uživatelem nebo se jím v procesu nákupu stane. Členství ve VIP clubu je možné uhradit pouze skrze on-line zabezpečenou platební bránu.

Jakmile Zákazník uhradí službu VIP club nabízenou na E-shopu, aktivuje E-shop Zákazníkovi do 24 hodin od uhrazení členství službu VIP club.

E-shop si vyhrazuje právo po nezbytně nutnou dobu pozastavit možnost zakoupit a aktivovat členství ve VIP clubu novým zájemcům z řad Zákazníků, pokud by zvýšení počtu Zákazníků využívajících služeb VIP club mohlo vést ke zhoršení kvality poskytovaných služeb či výhod plynoucích z členství ve VIP clubu.

III. Odstoupení od Smlouvy

Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy o poskytování služby VIP club bez udání důvodu, a to do 14 dní od jejího uzavření. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od Smlouvy informovat E-shop standardním způsobem pro vrácení zboží ve 14denní lhůtě vyplývajícím z Obchodních podmínek.

V případě platného odstoupení od Smlouvy budou Zákazníkovi vráceny peněžní prostředky na bankovní účet, ze kterého byl uhrazen poplatek za členství ve VIP clubu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy E-shopu došlo Zákazníkovo odstoupení od Smlouvy.

IV. Zrušení služby členství ve VIP clubu

Zákazník může své členství ve VIP clubu zrušit i před uplynutím doby jeho trvání, avšak bez nároku na vrácení poplatku za členství ve VIP clubu nebo jeho části. Možnost zrušit členství ve VIP clubu má Zákazník bez udání důvodu elektronicky na emailu info@imothep.cz.

V. Odpovědnost a záruky

E-shop nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž E-shop využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

E-shop nenese v souladu s ustanovením § 2913 odst. 2 občanského zákoníku odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky E-shopu způsobené zejména přerušením přívodu elektrické energie. E-shop si vyhrazuje právo dočasně omezit poskytování všech výhod spojených s členstvím ve VIP clubu. Takovéto omezení poskytovaných služeb může být způsobeno mimořádnou a nepředvídatelnou situací, na základě které může dojít k dočasnému vyčerpání kapacit E-shopu.

E-shop nenese odpovědnost za služby poskytované subjekty odlišnými od E-shopu, a to zejména provozovatelů platebních systému nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

VI. Závěrečná ustanovení

E-shop je oprávněn kdykoliv tyto Podmínky užití služby členství ve VIP clubu v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, o čemž budou Zákazníci dopředu informování prostřednictvím emailové zprávy, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek užití služby členství ve VIP clubu mohli bez nepřiměřených obtíží seznámit. Pokud Zákazníci se změnou Podmínek užití služby členství ve VIP clubu nesouhlasí, jsou oprávněni Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď E-shopu řádně doručena. 

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Podmínek užití služby členství ve VIP clubu neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek užití služby členství ve VIP clubu.

Tyto Podmínky užití služby členství ve VIP clubu nabývají účinnosti dne 5. 3. 2022.

 
K tomu potřebujeme váš souhlas s využitím souborů cookies, které používáme pro správnou funkci webu, relevantní zobrazování reklam, měření návštěvnosti a ukládání vašich preferencí.